Úvodní slovo

Proč potřebujeme Etický kodex

Spolupráce s obchodními partnery
Naše zákazníky i dodavatele si hýčkáme
Diverzita a rovné
příležitosti

Všichni jsme jedineční

Chování manažerů
a lídrů

Příklady táhnou

Komunikace mimo společnost

Chráníme naše dobré jméno

Společenská odpovědnost

Záleží nám na lidech
a na naší planetě

Chování na pracovišti

Slušnost a respekt vůči ostatním

Bezpečnost
informací a majetku

Chováme se zodpovědně

Jak upozornit na nežádoucí chování

Nenechme to být

Spolupráce
s knižními partnery

Naše zákazníky
i dodavatele si hýčkáme

Právo a legislativa
Naše krédo tkví
v poctivosti a čestnosti

Dohromady
tvoříme společnost,
ve které pracujeme

Etický KODEX

Chování manažerů a lídrů

Příklady táhnou

Chování na pracovišti

Slušnost a respek vůči ostatním

Spolupráce s knižními partnery

Autoři, agenti a nakladatelé jsou pro nás důležití

Spolupráce s obchodními partnery

Naše zákazníky i dodavatele si hýčkáme

Komunikace mimo společnost

Chráníme naše dobré jméno

Bezpečnost informací a majetku

Chováme se zodpovědně

Právo a legislativa

Naše krédo tkví v poctivosti a čestnosti

Diverzita a rovné příležitosti

Všichni jsme jedineční

Společenská odpovědnost

Záleží nám na lidech a na naší planetě

OBSAH

Úvodní slovo

„ Jsme přesvědčení, že každá firma má odpovědnost nejen vůči svým akcionářům, ale i vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a společnosti jako celku. Toto přesvědčení se odrazilo v jedné z klíčových hodnot naší společnosti – etickém přístupu ke všemu, co děláme.
 
Význam hodnot firmy se ukazuje nejvíce ve chvílích, kdy je jejich aplikace nepohodlná a krátkodobě nevýhodná. Ať už v době pandemie nebo v reakci na válku na Ukrajině přistoupil Albatros několikrát k opatřením, která nebyla jednoduchá, ale nutná pro to, abychom zůstali tím, kým jsme. Jsme si jisti, že rozhodování na etickém základě dlouhodobě přinese benefity naší firmě i společnosti, ve které žijeme.
 
Hodnoty firmy nemají význam jen v přelomových dobách, ale především v každodenním rozhodování lidí spjatých s Albatrosem. Tento etický kodex rozvádí jeden ze základních principů, na kterých stojí naše firma. Ukazuje konkrétně, co je považováno za etické, jaké chování se očekává od každého z nás. Pevně doufáme, že jde o živý a inspirující dokument.“

Jaroslav a Silke Horákovi

Proč potřebujeme Etický kodex

Etický kodex je dokument popisující hlavní principy chování všech zaměstnanců skupiny Albatros Media, a to jak mezi sebou, tak ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám.

Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů naší společnosti. Definuje chování, které považujeme za správné. Pomáhá zaměstnancům, zejména nově příchozím, aby se zorientovali v pravidlech etického chování.

Je to také nástroj, který prezentuje kulturu naší společnosti zákazníkům i potenciálním zaměstnancům a který chrání společnost i její zaměstnance před ztrátou dobré pověsti nebo i před případnými postihy.

Etický kodex proto udává jasná pravidla, jak postupovat v případě nežádoucího chování a jaké postihy plynou z porušení pravidel, která stanovuje.

Nechť je pro vás tento Etický kodex inspirací ke správnému chování.

Chování manažerů a lídrů

Etický kodex je základním dokumentem, který popisuje principy etického chování zaměstnanců naší společnosti. Jeho cílem je nastavit jednotné chápání projevů našich sdílených hodnot v každodenní pracovní praxi.

Naše hodnoty vyjadřují to, kým jsme a proč tu jsme, jakým způsobem se chováme vůči sobě i lidem, se kterými spolupracujeme. Mezi ty nejdůležitější patří:

 

 • Vášeň pro knihu.
 • Produkty, které obohacují životy lidem.
 • Odpovědnost za šíření morálních hodnot, výchovu, osobní rozvoj člověka.
 • Tvůrčí prostředí a motivující podmínky pro zaměstnance.
 • Férovost a etický přístup ve všem, co děláme.
Příklady inspirují. Chování vedoucích pracovníků se nevyhnutelně odrazí v přístupu jejich podřízených.
Od kolegy dostanu mail adresovaný mně, který se týká nepříjemné věci. Reakci tak dlouho odkládám, až na mail úplně zapomenu. Je to správné chování? Určitě ne. S kolegy k sobě chováme vzájemný respekt, s odpověďmi na maily proto neotálím. I na nepříjemné zprávy odpovídám hned, jak mi to moje pracovní vytížení dovolí.
Takový výčet sám o sobě mnoho nezmůže. Důležité je, abychom tyto hodnoty skutečně uznávali a uváděli je do praxe v našem pracovním životě.

Nezastupitelnou roli hrají v tomto případě vedoucí pracovníci. Naši manažeři jednají a rozhodují v souladu s výše popsanými hodnotami. Jdou příkladem, a tím inspirují ostatní zaměstnance k žádoucímu chování.

Důležitost správného a etického chování vystihuje i podstata našeho podnikání:

„Otevíráme světy příběhů a poznání. Naše knihy ve všech podobách obohacují život dětem i dospělým.
Přispíváme k rozvoji jednotlivce, kultury a celé společnosti.

S tímto vědomím usilujeme o etické chování v každodenní praxi – jak uvnitř společnosti, tak ve styku s našimi obchodními partnery. To, jak se k sobě chováme, podporuje a rozvíjí poslání naší společnosti.

Stejným způsobem přistupují naši vedoucí pracovníci k vedení a rozvoji svých týmů. Vytvářejí prostředí a podmínky, které motivují jejich týmy ke špičkovým pracovním výkonům i k žádoucímu chování. Zároveň pomáhají lidem uvědomit si důležitost jejich práce a její vliv na společnost.

Chování našich manažerů je v souladu s našimi hodnotami. Jedině tak se tyto hodnoty mohou stát neoddělitelnou součástí našeho pracovního života a inspirací k tomu, jak se správně chovat.

Chování na pracovišti

Na pracovišti tráví někteří z nás více času než doma. I proto se tu chováme ohleduplně a dodržujeme pravidla společenského chování.

Základní etiketa

V práci se zdravíme. Popřát si dobrý den je nejen slušné, ale také to zlepšuje celkovou atmosféru. Hovoříme a telefonujeme tak, abychom nerušili ostatní kolegy v práci. Na schůzky se dostavujeme včas. Oděvem vyjadřujeme svoji individualitu, ale nepohoršujeme ostatní.

Otevřená komunikace

Jednáme spolu slušně a se vzájemným respektem. Věci si říkáme na rovinu. Vyhýbáme se lžím a pomluvám. V případě, že dojde ke střetu názorů, snažíme se konflikt vyřešit smírem. Vyhýbáme se vypjatým emocím a vulgarismům.

Konstruktivní kritika

Každý má právo na vlastní názor. Pokud vzniknou neshody, vše řešíme v klidu a s čistou hlavou. Jsme otevření kritice, která nám pomáhá měnit věci k lepšímu. Vyhýbáme se obviňování, které není založené na pravdě. Kritizujeme a hodnotíme vždy konkrétní činy, nikoliv lidi.

Respektujeme soukromý život

Všichni máme soukromý život. Proto klademe důraz na work-life balance a respektujeme danou pracovní dobu všech kolegů. Přímou komunikaci, jako například telefonáty, vyřizujeme v pracovní době, pokud jsme se před tím nedohodli jinak.

Úspěch týmu je víc než úspěch jednotlivce

Skupina Albatros Media vítá a podporuje zdravou vnitřní konkurenci, směrem k okolnímu světu ale zásadně vystupuje a funguje jako jeden tým. Vždy preferujeme úspěch celé skupiny před úspěchem jednotlivce. Úspěch si přejeme navzájem jak napříč různými úseky, tak i v rámci jednotlivých redakcí.

 

Víte, že člověku trvá až 15 minut, než se dokáže znovu ponořit do hluboké soustředěné práce poté, co ho někdo vyruší?

Bossing, mobbing a sexuální obtěžování

Šikana mezi kolegy je u nás nepřípustná. Netolerujeme ani žádnou podobu sexuálního obtěžování, ať už ve formě slovní, nebo fyzické. Za sexuální obtěžování považujeme jakoukoliv formu nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí.

Ochrana zdraví

Zdraví máme každý jen jedno. Proto si ho navzájem chráníme. Cítíme-li se nemocní, raději zůstaneme doma, abychom nenakazili kolegy, kteří mohou být méně odolní. Pokud nutně musíme do práce, využíváme dostupných ochranných prostředků.

Od kolegy slyším celý měsíc dvojsmyslné narážky, které mají sexuální podtext. Neustále mě zve na drink nebo na večeři. Je to správné chování? Ne! Jasně mu sdělím, že jeho chování je za hranou slušného jednání a pokud s ním nepřestane, budu vše řešit podle směrnice s oprávněnou osobou.

Spolupráce s knižními partnery

Naše knižní partnery si vybíráme a budujeme s nimi přátelské vztahy, které jsou založené na vzájemné úctě a důvěře. Písemná i ústní komunikace s partnery je spolehlivá a korektní, podporuje a dotváří dobré jméno společnosti. Naším přednostním zájmem je vytvářet dlouhodobá partnerství.

Se všemi partnery jednáme v souladu s etickými normami a hodnotami. Naši partneři se mohou spolehnout, že se jejich názory, náměty a zprávami zabýváme a že na ně včas reagujeme.

Pro partnery je v naší společnosti důležitý spolehlivý kontakt, na který se mohou vždy v případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží obrátit, a který jim pomůže s řešením. Stejně zásadní pro oboustranně spokojenou trvalou spolupráci je naše schopnost dostát všem finančním závazkům vůči partnerům.

Pro zahraniční nakladatele a agenty je důležité vědomí, že jimi zastupovaným autorům věnujeme náležitou péči, od kvalitního překladu, přes grafiku, případnou marketingovou podporu až po korektní vyúčtování prodaných výtisků. Právě taková komunikace a spolupráce se zahraničními obchodními partnery vytváří naši konkurenční výhodu a pomáhá budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře a respektu.

Veškeré materiály a informace, které si s partnery vyměňujeme, jsou považovány za důvěrné a partneři se můžou plně spolehnout, že u nás zůstávají v bezpečí.

Spolupráce s obchodními partnery

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Vztahy s nimi budujeme na základě důvěry a respektu. Vybíráme si je podle předem daných objektivních kritérií. Nikoho nezvýhodňujeme ani předem neodsuzujeme. Veškerý výběr dodavatelů a porovnávání jejich nabídek probíhají transparentně.

Dary a pozornosti jsou běžnou součástí obchodní spolupráce. Tyto pozornosti by ovšem měly být pouze symbolické a neměly by u zúčastněných stran vytvářet pocit psychologického závazku ke spolupráci.

Můj známý ze školy vlastní tiskárnu a nabídl mi, abychom u něj tiskli naše knihy. Jeho nabídku jsem zatím nepřijal s tím, že noví dodavatelé u nás podléhají oficiálnímu schválení. Je to správné chování? Ano. Je v pořádku využít služeb člověka, kterého dobře znáte, ale musí jít o spolupráci výhodnou pro obě strany, kterou navážeme na základě oficiálního výběrového řízení a předem daných podmínek.

Střet zájmů

Střet zájmů může nastat v případě, že osobní zájem zaměstnance zasahuje do jeho povinností zaměstnance skupiny Albatros Media nebo je s nimi v přímém rozporu. Jako zaměstnanci AM jsme vůči firmě loajální a nepreferujeme osobní zisk na úkor firmy.

Přijímání darů

Zaměstnanec smí přijmout pouze symbolický dar přiměřené hodnoty. Nabídku daru, služby, zboží aj. vyšší hodnoty má povinnost odmítnout a oznámit nadřízenému. Za přiměřenou hodnotu považujeme dar, který nepřekročí hodnotu 1000 Kč / 40 eur.

Korupce

Každý z našich zaměstnanců má povinnost usilovat o to, aby zamezil korupci. Za žádných okolností nesmí nikdo z nás nabídnout ani přijmout jakoukoli výhodu v souvislosti s obchodními transakcemi společnosti. Týká se to veškerých obchodních vztahů, včetně vztahů s obchodními partnery a se třetími osobami, které jednají naším jménem.

Respekt v komunikaci

S našimi partnery jednáme slušně, s respektem a v pozitivním duchu. Vážíme si jich stejně jako našich kolegů a podle toho se k nim chováme. Stejný přístup očekáváme i od našich partnerů. Vždy preferujeme otevřenou a plynulou komunikaci a usilujeme o oboustranně výhodnou spolupráci.

Komunikace mimo společnost

Dobré jméno firmy se buduje dlouhou dobu. Za nesrovnatelně kratší dobu je možné o dobré jméno přijít. Proto se snažíme i při komunikaci mimo společnost dodržovat několik zásad, abychom si naši dobrou pověst udrželi.

Veřejné vystupování a chování

Jako zaměstnanci skupiny Albatros Media si dáváme pozor, jak se o firmě vyjadřujeme vně společnosti. V našem zájmu je chránit dobré jméno naší skupiny.

Dobré jméno společnosti, někdy označované jako goodwill, vytváříme vším, co děláme. Budujeme jej pomocí našich kvalitních výrobků s celospolečenským dosahem, komunikací s dodavateli i zákazníky a rovněž naším veřejným vystupováním.

Jedu služebním autem na schůzku. Od rána nestíhám, takže ostře projíždím zatáčky, předjíždím na plné čáře a pořádně šlapu na plyn, abych vše stihl. Chovám se správně? Ne. Hazardní jízdou ve vozidle ohrožuji lidské životy. Jde-li navíc o vůz s logem společnosti, negativně prezentuji naši značku na veřejnosti.

Komunikace na sociálních sítích

Zejména se vyvarujeme negativních, dehonestujících a shazujících komentářů ve veřejném prostoru včetně sociálních sítí, na adresu firmy, našich zaměstnanců nebo spolupracovníků. Za nekolegiální také považujeme negativní komentáře ke knihám z naší produkce.

Šíření fake news

Nešíříme dezinformace, fake news, nebezpečné drby ani pomluvy, ať už prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo v každodenním kontaktu s jinými lidmi.

Vystupování v médiích

Bereme na vědomí, že naše vystupování v médiích si může veřejnost spojit se značkou Albatros Media, proto se vyjadřujeme v souladu s firemními hodnotami a vždy dbáme na šíření dobrého jména společnosti, jejích zaměstnanců a produktů.

Reprezentace na veletrzích a jiných akcích

Na firemních akcích ctíme dobré jméno společnosti a chováme se v souladu s dobrými mravy.

Bezpečnost informací a majetku

Ochrana důvěrných informací

Obchodní činnost společnosti a její obchodní tajemství považujeme za přísně důvěrné, proto o nich zachováváme mlčenlivost. Pokud musíme určitou důvěrnou informaci sdělit našim obchodním partnerům, požadujeme od nich, aby rovněž zachovali mlčenlivost.

Veškeré dokumenty a jiné datové nosiče obsahující obchodní tajemství chráníme před neoprávněným přístupem. To samé platí o osobních údajích našich zaměstnanců, autorů, dodavatelů a partnerů.

Silná hesla jsou pro zabezpečení informací nezbytná. Nejlepším heslem jsou na první pohled zdánlivě nepochopitelné shluky písmen a čísel. Např. KnihzN8sBav9 (KnihyNásBaví psáno na EN klávesnici). Taková hesla jsou prolomitelná jen takzvaným útokem hrubou silou a odhalení trvá několik milionů let.

Jsem na obchodní schůzce v kavárně, kam jsem si vzal služební notebook. Po skončení schůzky potřebuji navštívit toaletu a notebook nechám otevřený na stole, kde už nikdo nesedí. Jde o správné chování? Určitě ne. Nehledě na to, že by mi mohl být notebook ukraden, vzniká také riziko odcizení či zkopírování citlivých dokumentů. Notebook určitě zamknu a za žádných okolností ho nenechám bez dozoru.

S osobními údaji nakládáme v souladu se všemi platnými právními předpisy. Abychom ochránili důvěrné informace a osobní údaje, přijímáme zpřísněná opatření, s jejichž pomocí zamezíme jakémukoli nedovolenému získání, užívání či zpracovávání těchto informací či údajů.

Využívání pracovních prostředků

Dostupné pracovní prostředky (služební notebook, telefon, auto, tiskárnu aj.) využíváme výhradně k plnění pracovních povinností. K soukromým účelům je používáme pouze se souhlasem zaměstnavatele. V souladu s naším postojem k životnímu prostředí neplýtváme energiemi a zdroji.

Ochrana duševního vlastnictví

Duševním vlastnictvím se rozumějí práva k nakládání s díly či vynálezy a jiné výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení. Ochrana práv z duševního vlastnictví je pro nás klíčová, proto důsledně dodržujeme veškeré právní předpisy a mezinárodní úmluvy týkající se této oblasti.

Jsme vlastníkem několika ochranných známek, které posilují naši značku a budují naše dobré jméno. Všichni respektujeme a uznáváme autorská práva jiných subjektů a duševní vlastnictví používáme jen v případě, že máme odpovídající práva na jeho použití.

Při naší práci často pracujeme s autorským právem. Kdy takové právo vzniká? Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Například vytvořením rukopisu knihy.

Právo a legislativa

Vždy dbáme na dodržování zákonů v našich zemích i v zemích, ve kterých prodáváme naše knihy.

Dodržování platné legislativy

Při úkonech, které přímo souvisí s naší prací a zabývají se např. autorským právem, účetnictvím, daněmi, clem aj., důsledně dodržujeme platnou legislativu. Na transparentnost a správnost veškerých dokladů klademe velký důraz. Porušení platných zákonů může vést k okamžitému ukončení spolupráce.

Lidská práva

V naší společnosti jsme se zavázali, že budeme dodržovat veškerá ustanovení Listiny základních práv a svobod. Respektujeme každého člověka, s každým jednáme důstojně a s úctou.

Trestná činnost

Pro trestnou činnost nemáme v naší společnosti nejmenší pochopení. Odsouzení obchodního partnera nebo zaměstnance za úmyslný trestný čin může vést až k okamžitému ukončení spolupráce.

Zavolá mi neznámý člověk, který ví, že jeho kamarád z mládí u nás vydal knihu a předpokládá, že disponujeme jeho kontaktními údaji. Požádá mě, abych mu tyto údaje poskytl. Já tak neučiním. Je to správně? Ano. Osobní údaje všech našich partnerů chráníme. Nabídneme volajícímu, že můžeme předat jeho kontakt autorovi.

Diverzita a rovné příležitosti

S kolegy jednáme navzájem rovnoprávně. Při výběru nových kolegů, dodavatelů, odběratelů, autorů a dalších partnerů neuplatňujeme žádné diskriminační preference. Naopak, podporujeme kulturu rovných příležitostí a rozmanitosti. Určujícím kritériem je pro nás schopnost a výkonnost jednotlivce či firmy, se kterou spolupracujeme.

Diverzita není jen trendem moderní doby, ale hlavně výsledkem přirozeného vývoje pracovního trhu, globalizace a sociálních změn. Moderní svět je pestrý, tak jako naše knihy.

Manažer odmítl na hledanou pozici přijmout talentovaného absolventa VŠ z důvodu, že je příslušníkem národnostní menšiny. Jednal správně? Samozřejmě, že ne. V naší společnosti je hlavním kritériem pro přijetí uchazeče jeho talent a předpoklady pro vykonávanou práci.

Rasismus a xenofobie

Pro rasistické jednání není v naší firmě místo. Jako zaměstnanci Albatros Media netolerujeme žádné xenofobní chování. Víme, že naše knihy se prodávají po celém světě a respektujeme kulturu a odlišnosti každé země – ať už jsme s ní navázali obchodní styk, nebo k tomu zatím nedošlo.

Diskriminace

Se všemi lidmi jednáme za stejných podmínek. Neumožňujeme žádnou formu diskriminace na základě pohlaví, genderu, rasy, barvy pleti, náboženství, věku, národnostního původu, sexuální orientace. Ke všem chováme stejný respekt.

Zdravotně postižení jsou u nás vítáni

Pokud to povaha práce dovolí, dáváme příležitosti lidem se zdravotním postižením. K handicapovaným se chováme vstřícně a ohleduplně.

Společenská odpovědnost je důležitým kritériem, které stále častěji rozhoduje o výběru společnosti nejen jako obchodního partnera, ale i budoucího zaměstnavatele.

Společenská odpovědnost

Přijímáme všeobecně uznávané zásady společenské odpovědnosti.

 • Své společensky odpovědné a udržitelné aktivity stále rozvíjím.
 • Vzděláváme v těchto tématech také své zaměstnance i partnery.
 • Pečlivě plníme veškeré povinnosti vůči státu, městu a místu našeho podnikání. Podporujeme místní dodavatele a své společensky odpovědné aktivity směřujeme do míst, kde působíme. Svou činností tak rozvíjíme své okolí.
 • Snažíme se transparentně a pravdivě komunikovat o pozitivních i negativních dopadech své činnosti.
 • K životnímu prostředí, přírodním zdrojům a veřejnosti přistupujeme zodpovědně.
 • Stojíme za cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Svými aktivitami vědomě a lokálně přispíváme k naplnění cílů v následujících oblastech: kvalita vzdělání, rovnost mužů a žen, snižování nerovností, důstojná práce a ekonomický růst, odpovědná výroba a spotřeba, ochrana životního prostředí a boj se změnou klimatu.

Společenská odpovědnost pro nás není jen heslem na papíře, ale integrální součástí naší každodenní činnosti. Jak poznat, že jí skutečně žijeme?

S ohledem na naše hodnoty jsme nemohli zůstat lhostejní vůči situaci na Ukrajině. Poskytli jsme významnou finanční podporu humanitárním organizacím, darovali jsme knihy z našeho portfolia, vytiskli jsme dětské knihy a pracovní sešity v ukrajinštině, které jsme rozdávali ukrajinským uprchlíkům. Nakoupili jsme potřebný zdravotnický materiál a zaměstnanci uspořádali materiální sbírku oblečení, hygienických potřeb a trvanlivých potravin.

Společenská odpovědnost je důležitým kritériem, které stále častěji rozhoduje o výběru společnosti nejen jako obchodního partnera, ale i budoucího zaměstnavatele.

Ekologie, udržitelnost a výběr dodavatelů

V našem podnikání upřednostňujeme obnovitelné zdroje a chováme se ekologicky. Ve všech aspektech naší práce přemýšlíme nad tím, jak ovlivňujeme životní prostředí. Nejen na našich pobočkách aktivně šetříme veškerou dostupnou energií, zajišťujeme recyklaci odpadových materiálů nebo jejich likvidaci. Třídění odpadu je u nás samozřejmostí.

Výběr titulů, partnerů a dodavatelů

Když si vybíráme partnery a dodavatele, vždy zohledňujeme jejich postoj ke společenské zodpovědnosti. V případě dodavatelů se navíc snažíme podpořit ty lokální. Soulad s firemními hodnotami je důležitý aspekt také při vybírání titulů k vydání.

Nadace a její činnost

Nadace Albatros je pro nás cestou, jak systematicky a dlouhodobě pozitivně podporovat sociálně znevýhodněné skupiny dětí. Jedním z nejdůležitějších darů, které můžeme předat dalším generacím, je vzdělání. A právě to je cílem Nadace Albatros.

Podpora vzdělávání a snižování nerovností

 • Podporujeme přístup ke čtení a knihám. Klub mladého čtenáře umožňuje levnější nákup knih všem registrovaným školám a atraktivní formou seznamuje děti s knižními novinkami.
 • Každoročně přispíváme naší Nadaci Albatros na systematickou pomoc sociálně znevýhodněným dětem alespoň deseti miliony korun. Díky tomu ve stipendijních programech doprovázíme za lepším vzděláním stovky dětí a mladých lidí.
 • Platforma pro včasnou péči, kterou naše nadace spoluzaložila, pomáhá s identifikací hrozícího předčasného odchodu ze vzdělávání a koordinovanou pomocí pro tisíce dětí ve věku 0–8 let a jejich rodin. Financujeme projekt talentify.me, který bezplatně propojuje děti za účelem doučování a společného učení.
 • Do aktivit na podporu vzdělávání se může zapojit každý. Tuto možnost využíváme. Dáváme také podněty k činnosti nadace.

Finanční sbírky a podpora kultury dárcovství

Pravidelně jsme také partnerem oslav Giving Tuesday v České republice. Kromě finančního přispění se aktivně angažujeme ve prospěch rozvoje dárcovství, a to nejen jeden den v roce. Celoročně organizujeme finanční sbírky, vždy v reakci na aktuální situaci. Žádnému z nás nevzniká povinnost do sbírek přispívat, přesto jsme vždy potěšeni výsledkem každé akce.

 

 • Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti.
 • V roce 2017 nás aliance Byznys pro společnost zařadila mezi Top odpovědné firmy.
 • V roce 2021 jsme za zodpovědné podnikání získali ocenění Český Goodwill.
 • Nadace Albatros se pravidelně zařazuje v žebříčku top 25 firemních nadací, který sestavuje Fórum dárců.

Situace, kdy jsme prokazovali, že to se společenskou odpovědností myslíme vážně:
Pandemie Covid – Připojili jsme se ke sbírce SOS Česko, která podporovala nejohroženější skupiny obyvatel, kteří se během pandemie ocitli v těžké životní situaci. Naši zaměstnanci přispěli v rekordně krátkém čase významnou finanční částkou, kterou společnost Albatros Media zpětinásobila.
Tornádo na jižní Moravě – Pomoc zasaženému regionu jsme poskytli skrze sbírku SOS Morava. Naši zaměstnanci pak z vlastní iniciativy založili sbírku na pomoc kolegům a jejich blízkým rodinám, kteří byli tornádem majetkově postiženi.

Jak upozornit na nežádoucí chování

Každý z nás je povinen upozornit na možné nežádoucí chování. Vytvořili jsme proto komunikační kanály, které vám usnadní oznámení vašeho podezření. Veškerá oznámení řádně prošetříme a budou následovat nezbytná nápravná opatření.

Zároveň skupina Albatros Media zakazuje jakékoliv odvetné kroky směřující vůči jakémukoliv zaměstnanci či jinému oznamovateli, který v dobré víře jakékoliv takové porušení či podezření z porušení oznámí a garantuje mu, že jeho totožnost bude uchovaná v tajnosti.

V případě zneužívaní systému hlášení nebo v případě šikanozních oznámení, která nejsou podaná v dobré víře, je možné oznamovatele sankcionovat dle právních předpisů a tento oznamovatel nemá garantovanou ochranu dle právních předpisů.

Pro podání oznámení můžete využít tyto komunikační kanály:

 • Nenech to být
  Tento kanál je možné použít zcela anonymně a silně ho preferujeme.
  https://www.nntb.cz/, přístupový kód: NNTBAM
 • E-mailem:

nenechtobyt@albatrosmedia.cz
nenechajtobyt@albatrosmedia.sk

 • Osobně: některému z pověřených zaměstnanců:

Daniela Partynglová (CZ)
Jana Szaboová (SK)

 

Dohromady tvoříme společnost, ve které pracujeme

Veškeré naše knihy vytváříme v týmech. To samé platí i o kultuře a prostředí ve společnosti – všichni je tvoříme dohromady. Na každém z nás záleží, jaké prostředí ve firmě vznikne a jak se nám tu bude pracovat.

Poděkování patří všem, kteří přispívají k dobrému jménu značky Albatros Media uvnitř naší společnosti i mimo ni, ať už prostřednictvím etického chování, nebo našich knih.

Děkujeme, že vám na tom záleží.